,

/ 3 نظر / 14 بازدید
؟

؟

[ماچ] نارنج

[ماچ] من دلم برای شما دو تابال می زنه اوضاع من یه کمی منظم تر شده. می دونم که موقع شلوغ پلوغی آخر ساله هر وقت که شما ها می گین و هر چی که باشه من هستم. بوس هزار بارارنه و به امید دیدار....