پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

:(‌ :(‌ :(‌ سفارت کانادا امروز به دو نفر از نزدیکترین کسانم با دعوتنامهء دوقبضه ویزا نداد!
/ 15 نظر / 12 بازدید