پست های ارسال شده در آدر سال 1386

این فارسی نوشتن هم توی مک‌بوک عذاب علیمه واقعا!! ـــــــــــــــــــــــــــــ من وقت دست به آب رفتن هم ندارم سرکار از بس کار ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 12 بازدید